Εμπορικό Δίκαιο

Α. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ

1. Ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις για σύσταση και μεταβολές εταιρειών, με γνώμονα την συμφερότερη και ασφαλέστερη λύση για τους μετόχους και την εξακολούθηση της δραστηριότητας της επιχείρησης:

 • Ανώνυμη Εταιρεία

 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

 • Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη Εταιρεία

 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

 • Αφανή Εταιρεία

2. Ιδιαίτερη εξειδίκευση σε ζητήματα φορολογικής αντιμετώπισης

3. Ασφαλιστικά θέματα εταίρων, μετόχων και διοικητών

4. Ευθύνη των διοικητών και διευθυντών, μελών των συμβουλίων, εταίρων, εγγυητών προς το Δημόσιο και τρίτους

5. Συνεργασία με εξειδικευμένους Συμβούλους, φοροτεχνικούς και ελεγκτικές εταιρείες (Ορκωτούς Λογιστές και Εκτιμητές), με εύρος αναλόγως των αναγκών και δυνατοτήτων του επιχειρηματία και της εταιρείας

6. Εκπροσώπηση Εργοδότη - Κοινονοικοασφαλιστικές υποχρεώσεις

7. Διαχείριση προσωπικού

8. Κοινοπραξίες

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΕΣ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ

 • Υποστήριξη νομικών λύσεων και διευθετήσεων για προβληματικές επιχειρήσεις, με στόχο πάντοτε την εξασφάλιση της πλέον σκόπιμης λύσης για την επίλυση προβλημάτων του παρόντος και αποφυγή εκπλήξεων στο μέλλον

 • Διαδικασία εξυγίανσης, βάσει του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρο 99 και επόμενα)

 • Πτωχευτική διαδικασία

 • Εκκαθάριση εταιρειών και συνεταιρισμών

 • Αναγγελία Πιστωτών και επιδίωξη είσπραξης


Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ – ΕΠΙΤΑΓΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

 • Μεθοδική επιδίωξη ικανοποίησης αξιώσεων από τιμολόγια, επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές απαιτήσεις

 • Διαταγές Πληρωμής: επιδίωξη είσπραξης και αποτελεσματική υπεράσπιση

 • Διαδικασία Αναγκαστικής Εκτέλεσης


Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 • Σύνταξη συμβάσεων

 • Διεθνής παράδοση και παραλαβή εμπορευμάτων και υπηρεσιών

 • Εκτέλεση συμβάσεων έργου με διεθνή χαρακτήρα,

 • Εναλλακτική επίλυση διαφορών,

 • Διαιτησία

 • Διεθνείς Πωλήσεις

 • Διεθνές Τραπεζικό Δίκαιο – Άυλες μορφές τραπεζικών προϊόντων

 • Δικαιώματα Πωλήσεων

 • Εργολαβικές Συμφωνίες

 • Διεθνείς Συμβάσεις Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Hosting Υπηρεσιών

 • Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

 • Συμφωνίες προμήθειας, διανομής, αντιπροσωπείας

 • Franchising

 • Διεθνείς Μεταφορές Εμπορευμάτων

 • Επίλυση και Διευθέτηση Τελωνειακών Προβλημάτων

 • Διαφήμιση άμεση και έμμεση


Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 • Προστασία Εμπορικού Σήματος, Διακριτικών Γνωρισμάτων, Domain Names

 • Νομική προστασία στην κυκλοφορία και εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ