Δίκαιο Ακινήτων-Αγοραπωλησίες

  • Προστασία Εκμισθωτή και μέτρα είσπραξης μισθωμάτων και απόδοσης μισθίου
  • Αναπροσαρμογή μισθώματος και προστασία Μισθωτή από επιθετικά μέτρα
  • Αστικές και Επαγγελματικές μισθώσεις
  • Αγοραπωλησίες και έλεγχος νομιμότητας ακινήτων
  • Μεταβίβαση ακινήτων
  • Πολεοδομικές παραβάσεις
  • Εκπροσώπηση σε μισθωτικές διαφορές και διαφορές συνιδιοκτητών

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ