Διεθνείς διαγωνισμοί – Δίκαιο δημοσίων έργων, υπηρεσιών και συμβάσεων παραχώρησης

  • Διαγωνισμοί Δημοσίου: Σύνταξη προσφορών, Προδικαστικές προσφυγές (ΕΑΔΗΣΥ), Δικαστική επίλυση Διαφορών, Μεσολάβηση, Διαιτησία, ζητήματα εκτέλεσης συμβάσεων έργου, προμηθειών, υπηρεσιών
  • Σύσταση και προετοιμασία Φακέλου Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμηθειών
  • Παρακολούθηση εξέλιξης σταδίων Διαγωνισμού, νομιμοποίηση συμμετοχής, προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα κριτήρια ανάθεσης / επιλογής
  • Υποβολή ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών ενώπιον των Αναθετουσών Αρχών για την διεκδίκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ανάθεσης της Σύμβασης
  • Ασφαλιστικά μέτρα στο πλαίσιο διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων, στο πλαίσιο διασφάλισης της συμμετοχής, ελέγχου των όρων του διαγωνισμού, αποκλεισμού της συμμετοχής άλλων διαγωνιζομένων
  • Κατάρτιση, διαπραγμάτευση και έλεγχος συμβατικών κειμένων, σε συμβάσεις δημοσίων έργων, υπηρεσιών, μελετών, υπηρεσιών Συμβούλου, Παραχώρησης: Σύμβαση – Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
  • Εκτέλεση συμβάσεων: Απαιτήσεις και διεκδικήσεις αμοιβών και αποζημιώσεων, Νέες και Πρόσθετες Εργασίες, Τροποποιητικές Συμβάσεις
  • Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ