Αεροπορικό Δίκαιο

  • Διεθνείς πωλήσεις αεροσκαφών – Ανάληψη της διαδικασίας μετανηολόγησης του αεροσκάφους, επίλυση και διευθέτηση τελωνειακών και φορολογικών ζητημάτων
  • Σύνταξη αγοραπωλητηρίου συμφωνητικού
  • Διεθνείς μισθώσεις αεροσκαφών, μακροχρόνιες ή βραχυχρόνιες
  • Χρηματοδοτικές μισθώσεις αεροσκαφών
  • Κατασχέσεις αεροσκαφών

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ