Νέα Νομοθεσία

 

 

Φορολογική Αντιμετώπιση Εταιρειών Επενδύσεων

ΦΕΚ Α’ 94, Ν. 4389/27-5-2016

Άρθρα 46 & 47: Φορολογικές ρυθμίσεις για τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (τροποποίηση Ν. 2779/1999).

Δείτε το Νόμο 4389/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, πατώντας εδώ

 

 

Νέοι Φορολογικοί Νόμοι & Τροποποιήσεις Φορολογικών Διατάξεων

1.      ΦΕΚ Α’ 50, Ν. 4374/1-4-2016, Άρθρο 8: Τροποποίηση του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).

Δείτε το Νόμο 4374/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, πατώντας εδώ

 

2.      ΦΕΚ Α’ 85, Ν. 4387/12-5-2016, Άρθρο 112: Τροποποίηση διατάξεων Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).

Δείτε το Νόμο 4387/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, πατώντας εδώ

 

3.      ΦΕΚ Α’ 55, Ν. 4378/5-4-2016

Α) Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2014/107/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 4170/2013 (υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα).

Β) Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο οδηγίας (ΕΕ) 2015/2060 του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2015 για την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις. Τροποποίηση – Κατάργηση διατάξεων Ν. 3312/2005.

Δείτε το Νόμο 4378/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, πατώντας εδώ

 

4. ΦΕΚ Α’ 94, Ν. 4389/27-5-2016

Α)  Άρθρο 44: Τροποποίηση διατάξεων Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και του Άρθρου 112 Ν. 4387/2013.

Β) Άρθρο 45: Φορολογικές ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου / Τροποποίηση / Κατάργηση διατάξεων Ν. 3371/2005.

Γ) Άρθρο 48: Φορολογικές ρυθμίσεις για τους ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) (αρθρ.103 Ν. 4099/2012).

Δ) Άρθρο 50 Φορολόγηση Ακινήτων: Τροποποιήσεις διατάξεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ν. 4323/2013 – ΦΕΚ Α’ 287).

Ε) Άρθρο 51: Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) (Ν. 3427/2005).

ΣΤ) Υποκεφάλαιο Δ’ (Άρθρα 52 έως και 57): Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α. και διατάξεις έμμεσων φόρων. Με το Άρθρο 52 εισάγεται ο νέος αυξημένος συντελεστής Φ.Π.Α. 24% , με τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000.

Ζ) Άρθρο 70 Παράγραφος 2: Προσθήκη του Άρθρου 3Α στο Ν. 4354/2015 (διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων).

 

Δείτε το Νόμο 4389/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, πατώντας εδώ

 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 

Ενσωμάτωση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στην κύρια φορολογία εισοδήματος. (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) 

Δείτε το Νόμο 4387/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, πατώντας εδώ

 

Νέο Μισθολόγιο Δημοσίου & ΔΕΚΟ

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015) ο Νόμος 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 

Στο νέο Νόμο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. 

 

 

Δείτε το Νόμο 4354/15 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, πατώντας εδώ

 

Για το κείμενο της Εγκυκλίου εφαρμογής του Υπουργείου Οικονομικών, πατήστε εδώ

 

 

Απαλλαγή ιδιοκτητών από φόρο και φορολόγηση μισθωμάτων.

Με νέα διάταξη νόμου (ν. 4346/ 2015) τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Αυτό συνεπάγεται ότι, για την χορήγηση της φορολογικής απαλλαγής, είναι πλέον υποχρεωτική η εκκίνηση, κατ’ ελάχιστον, διαδικασίας διαγνωστικής δίκης ή η έκδοση δικαστικής διαταγής κατά του οφειλέτη μισθωτή.
 
Σημειώνεται ότι η νέα διάταξη νόμου έχει εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά. 

Σύμφωνα με διευκρινιστική δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στα πεδία των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος θα ενταχθεί νέο πεδίο, στο οποίο θα σημειώνονται τα ανείσπρακτα μισθώματα, τα οποία δεν θα φορολογούνται κατά το οικονομικό έτος στο οποίο γεννήθηκαν-δηλώνονται, αλλά κατά το οικονομικό έτος εντός του οποίου θα εισπραχθούν.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το αρχείο του νόμου, πατήστε εδώ

 

Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών με δανειολήπτες

Σχετικά με το ΦΕΚ Β' 2219/15.10.2015 με τίτλο "Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών με δανειολήπτες",  τροποποιείται ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών στις σχέσεις τους με τους δανειολήπτες και εισάγεται αυστηρότερο πλαίσιο ανταπόκρισης του δανειολήπτη στην επιστολή που θα του απευθύνει η τράπεζα για να ρυθμίσει τις οφειλές του προς αυτήν. 

Για να διαβάσετε ολόκληρο το αρχείο του ΦΕΚ, πατήστε εδώ